Birthday cake

FSG NOBU. Account sstats SEASON 7 ASCENSION LIFETIME LIFETIME LIFETIME TOTAL TOTAL TOTAL GAMES WINS TOP SS GAMES WINS TOP SS 4.37K 179 939 873 3 215 LIFETIME LIFETIME TOTAL TOTAL DAMAGE DEALT  KILLS DAMAGE KILLS   I  1,282,365 I 4,033 II 310,767 1,039   HIGHEST 2,264 DEATHS 4,033 HIGHEST 2,264 DEATHS 849 2878 7. AVG 292.91 AVG 355.97 DAMAGE DONE  653155 r Highest Kills 10 Longest Win Streak 3 Highest Kills 10 Longest Win Streak 2 Knockdowns 4,861 Teammates Revived 1290 Knockdowns 1,199 Teammates Revived 253 592 Assists 1461 Teammates Respawned 365 Assists 327 Teammates Respawned 72 Back meme